சிந்திக்க அல்ல, சுவைக்க.
Not to think, but to taste

Saturday, 4 August 2012